บริษัท บุญ-ไท นิติธรรม และธุรกิจ จำกัด ดำเนินกิจการ ให้บริการด้านบัญชี จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการบัญชี ปี พ.ศ.2543 จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เป็นที่ยอมรับทั่วไป จัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี งานด้านภาษีอากร ยึดถือตามประมวลรัษฎากร การจัดทำงบการเงิน ครบวงจร ตามแนวทาง กฎหมาย พร้อมนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบ e-Filing และนำส่ง และยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร ทางอินเตอร์เน็ต ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ สำนักงานฯ ให้บริการติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรสำหรับลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าถือเป็นความลับ เป็นสิ่งสำคัญ

การทำบัญชี Accounting
งานภาษีอากร Taxation
การตรวจสอบบัญชี Audit
การจดทะเบียนธุรกิจ Business (company) registration