การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

  • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • การจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การแจ้งย้ายที่ตั้งสถานประกอบการ เพิ่มทุนหรือลดทุน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป็นต้น

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนมูลค่าเพิ่ม เช่นการเพิ่มสาขา การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทกิจการหรือสถานประกอบการ เป็นต้น

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนประกันสังคม

  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบรายงานภาษีเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก. กท.20 และ กท. 26)

  • บริการเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ  ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม    
  • ให้คำปรึกษาปัญหา งานที่เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และประกันสังคม
  • ให้บริการเกี่ยวใบอนุญาตทำงาน และวีซ่า (คนต่างชาติ) work permit & one year visa