การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

  • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • การจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • การจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การแจ้งย้ายที่ตั้ง สถานประกอบการ เป็นต้น

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนมูลค่าเพิ่ม เช่นการเพิ่มสาขา การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทกิจการหรือสถานประกอบการ เป็นต้น

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนประกันสังคม

  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบรายงานภาษีเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก. กท.20 และ กท. 26)

บริการตรวจสอบบัญชี

สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หุ้นส่วนสามัญ

สำนักงานฯ ให้บริการในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
  • จัดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด. 94) และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90)

  • บริการเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม
  • ให้คำปรึกษางานปัญหางานเกี่ยวบัญชี การภาษีอากร และประกันสังคม