บริการการจัดทำบัญชีและภาษีอาการ

1. งานบัญชี

 • จัดทำบันทึกบัญชี รายการค้าประจำเดือน สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับและรายวันจ่าย บัญชีแยกประเภท และบัญชีประกอบต่างๆ
 • จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

2. การยื่นแบบ

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
 • การยื่นแบบภาษีและนำส่งทางอินเทอร์เน็ต (e-Filing)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการวางแผนภาษีอากร

บริการจัดทำงบการเงินและยื่นแบบ

 • จัดทำบัญชี และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี (ภ.ง.ด. 51)
 • จัดทำบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมงบการเงิน ที่กรมสรรพากร ตามกำหนดเวลา
 • จัดทำงบการเงิน พร้อมนำส่ง ทางอิเล็กทรอนิคส์ DBD e- Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำและนำส่งแบบ งบการเงิน สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA ) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) ที่มีประสบการณ์ตามมาตราฐานการสอบบัญชี

สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หุ้นส่วนสามัญ

สำนักงานฯ ให้บริการในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • จัดทำงานรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • จัดทำบัญชี
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94)
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90)