บริการการจัดทำบัญชีและภาษีอาการ

1. งานบัญชี

 • จัดทำบันทึกบัญชี รายการค้าประจำเดือน สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับและจ่าย บัญชีแยกประเภท และบัญชีประกอบต่างๆ
 • จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

2. การยื่นแบบ

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53)
 • การยื่นแบบภาษีและนำส่งทางอินเตอร์เนต (E-Filing)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำ การทำบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำงบการเงิน

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี (ภงด. 51) และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมงบการเงิน ที่กรมสรรพากร ตามกำหนดเวลา
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ DBD e- Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำและนำส่งแบบ งบการเงิน สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หุ้นส่วนสามัญ

สำนักงานฯ ให้บริการในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • จัดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด. 94) และยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90)